Gå till innehåll
CK Granit Gävle
CK Granit Gävle

Integritetspolicy

Inom idrottsrörelsen behandlas en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd och arrangera tävlingar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som infördes 2018 har vi inom CK Granit en integritetspolicy som beskriver hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Parter och ansvar för behandling av personuppgifter
Curlingklubben Granit, organisationsnummer 885000-7058 (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (t.ex.
träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmar (kallelser till aktiviteter,
information m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlems- och
tävlingsavgifter m.m.).
Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat
Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
• Hantering av medlemskap i föreningen
• Föreningsadministration
• Deltagande i föreningens tävlings- och träningsverksamhet
• Ansökan om bidrag
• Sammanställning av statistik och uppföljning
• Utbildningar arrangerade av föreningen
• Kontakt med medlem
• Besök på vår hemsida
• Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer
inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land
kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du
anmäls till tävling i tredje land.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen
av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen kvarstår kommer uppgifterna att
raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter.
Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig
avgift för administrativa kostnader.
Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller
missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
• Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning
eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina
intressen
• Om personuppgifterna har behandlats olagligt
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i
ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande,
profilering och invända mot direktmarknadsföring.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering
av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta
styrelsen för att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av
personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, besök https://www.imy.se Länk till annan webbplats..

Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar
du styrelsen.

Sponsorer

Besöksadress

Sanatorievägen 1, Testebovallen
80646 Gävle

 

Postadress CK Granit
C/O Sundin Hagaströmsvägen 45 800 11 Gävle

Kontakta oss

070-2138009
kontakt@ckgranit.se